دکتر اعظم السادات موسوی

دکتر اعظم السادات موسوی

استاد برگزيده سال ۱۳۶۷ ۲- نفر سوم در جشنواره ابن‌سينا سال ۱۳۶۸ سمت های اجرائی دکتر اعظم السادات موسوی : عضو شوراي پژوهشي گروه زنان مامايي از سال ۱۳۷۶ تاكنون مديرگروه زنان و مامايي از سال ۱۳۷۶ تاكنون ۳- سردبیر نشریه تخصصی زنان و مامایی ایران از سال ۱۳۸۵ تاکنون ۴- رئیس انجمن سرطان های زنان ایران از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴۵- رئیس انجمن متخصصین زنان و مامایی ایران از سال ۱۳۹۲ تاکنون ۶- سردبیر مجله توموربورد سرطان های زنان ۷- رئیس چهارمین کنگره سرطان های زنان ایران در سال ۱۳۹۱ ۸- رئیس پنجمین کنگره سرطان های زنان ایران در سال۱۳۹۲