دکتر سولماز سلطان احمدی

دکتر سولماز سلطان احمدی

دکتر سولماز سلطان احمدی متخصص پوست، مو و زیبایی سوابق تحصیلی فارغ التحصيل پزشكی عمومی از دانشگاه شهيد بهشتي در سال ١٣٨٤ فارغ اتحصيل رشته تخصص پوست و مو از دانشگاه تهران سال ١٣٩١ ضريب k شهرستان انديمشك به مدت دو سال سوابق کاری متخصص پوست و مو در مطب در اهواز از سال 94 تا 96 متخصص پوست و مو در بیمارستان نفت اهواز از سال 94 تا 96 مسئول فنی کلینیک فائزه تحمدی در تهران از سال 97 تا 98 فعالیت در کلینیک بلوتاچ