دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکتر سید محمد جواد مرتضوی

دکتر سید محمدجواد مرتضوی متخصص ارتوپدی – فوق تخصص زانو و لگن · استاديار جراحي ارتوپدي بخش ارتوپدي بيمارستان امام از آذرماه ۱۳۷۹ تا كنون. · پزشك ارتوپد مركز هموفيلي بيمارستان امام از ديماه ۱۳۷۹ تا كنون. · پزشك ارتوپد مسئول مشاوره هاي بخش عفوني بيمارستان امام از آذرماه ۱۳۷۹ تا كنون. · همكاري تحقيقاتي با معاونت پژوهشي جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشكي تهران در مورد كاربرد هاي ليزر در ارتوپدي از ابتداي سال ۱۳۸۰ تا كنون. · كارشناس نظام پزشكي از سال ۱۳۷۹ تا كنون. · كارشناس ارتوپدي سازمان پزشكي قانوني از سال ۱۳۸۱٫ · پزشك ارتوپد كميسيون ماده بيست دانشگاه علوم پزشكي تهران از سال ۱۳۸۰ تا كنون. · مسئول آموزش دانشجوبان بخش ارتوپدي از سال ۱۳۷۹٫ · معاون پژوهشي بخش ارتوپدي از سال ۱۳۸۲٫ · عضو شوراي پژوهشي مركز تحقيقات طب ورزشي دانشگاه علوم پزشكي تهران. · عضو کميته مرگ و مير بیمارستان امام · عضو کمِته سوانح بيمارستان امام. · پزشک معتمد ارتوپد بيمارستان امام. · معاون پژوهشی بخش ارتوپدی بیمارستان امام