دکتر علی فرجی

دکتر علی فرجی

ترجمه بخش بیماریهای عصبی و نوروماسکولار نلسون 2004 ترجمه کتاب طب کودکان در یک نگاه شرکت رادین بهبود آسیا(1394-1388): مدیرعامل و موسس شرکت دارویی رادین بهبود آسیا وابسته به گروه دارویی نیکان درمانگاه کودکان ارمغان سلامت (1393-تاکنون) موسس و رییس هیات مدیره مشاور معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی( آذر 94-تاکنون) رئیس اداره نظارت و بازرسی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(اسفند 94 تا تیر 96) دبیر کمیته تحقیق و توسعه معاونت درمان دانشگاه(اسفند 94-تاکنون) سرپرست داروخانه های بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(آذر 95-تاکنون)