دکتر گیتی محمد ابراهیم

دکتر گیتی محمد ابراهیم

مدرک پزشكي عمومي از دانشگاه تهران تخصص زنان از دانشگاه قزوين دوره هيستروسكوپي از دانشگاه تهران ويك دوره سونوگرافي زنان كارگاه ليزر در بيماري هاي زنان