زهرا امام

زهرا امام

– رواندرمانگر ومشاور مرکز مشاوره یسنا – درمانگاه دانش (وابسته به وزرات بهداشت ودرمان). – مشاور بیمارستان فوق تخصصی قلب جماران. – مشاورکلینیک روانشناسی بیمارستان شهید طالقانی. – مشاور مجتمع های آموزشی مناطق یک و دو تهران. – مدرس دوره های مختلف آموزشی سلامت روان. – نویسنده چندین اثر درحوزه کودک وخانواده.